Ο κανονισμός GDPR τέθηκε σε ισχύ στις 25/5/2018 και αφορά την προστασία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες υποχρεούνται να τον ακολουθούν.

Η εταιρεία MARK AaLEN στο πλαίσιο των εργασιών της και καθώς επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά, ώστε να συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού.

Η MARK AaLEN σε καθημερινό πλαίσιο συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το προσωπικό της με τρόπο νόμιμο, διαφανή και αντικειμενικό. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών, πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαίο και αποφεύγεται όταν δεν είναι απαραίτητο.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία MARK AaLEN φροντίζει να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο απαιτείται. Η επεξεργασία τους πραγματοποιείται με τρόπο που δεν επιτρέπει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, δεν υφίστανται τυχαία ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή ή φθορά.

Η εταιρεία MARK AaLEN στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τον GDPR έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για όλα τα ζητήματα που αφορούν την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

DPO: Χρήστος Βουγάς
Τηλ. Επικοινωνίας: 216 8090034
Email: [email protected]